4/25/17- Varsity Girls Practice 1st half

4/25/17- Varsity Girls Practice 1st half

4/25/17- Varsity Girls Practice 2nd half

4/25/17- Varsity Girls Practice 2nd half